(bedrijfs)reportages, evenementen, fotoshoots, portretfotografie, webdesign

Archief voor 15 augustus 2011

STUDIO56-Vogels-De Tapuit-Le Traquet-Bedreigd


In mijn eerste vakantieverslag zit een foto van een vogel die ik niet kon thuisbrengen. Wel vond ik hem/haar heel mooi… zomaar op een paaltje in het Drentsche….

Vandaag weet ik via de site van Vroege Vogels dat het  om een tapuit gaat- een vrouwtje. Natuurlijk heb ik er onmiddellijk weer info bij opgezocht. Het schijnt dat het een zeldzaam vogeltje aan het worden is…

De tapuit is een zangvogel en behoort tot de familie “Vliegenvangers”.

Even wat maten en gewichten:

Grootte : 14.5-15.5 cm; Spanwijdte: 26–32 cm; Gewicht: 17-30 gram; Eieren: 5-6 stuks;Broedtijd: 14 dagen; Snavel: kort en dun.Het verenkleed van de tapuit verschilt per seizoen en per geslacht.In de vlucht is de tapuit te herkennen aan de T-vorm op de staart.

Tapuiten zijn trekvogels, die in Afrika overwinteren(op de savannen).Vroeg in de lente komen ze terug. Van maart tot oktober zijn ze in heel Europa aanwezig. Hoog in de bergen(in Zuid-Europa) In Nederland op open terrein zonder struiken of bomen. Op weiden en akkers met stenen muren bijvoorbeeld. Dat is in Drenthe het geval. De tapuit is een insecteneter die zijn voedsel op de grond zoekt, bijvoorbeeld op grasland. In Nederland is de tapuit een schaarse broedvogel in duinen en zandverstuivingen. De soort broedt vooral op de Waddeneilanden en in mindere mate in de duinen van Noord-Holland en Zuid-Holland.

Iin de jaren 60 waren er al aanwijzingen dat de hoeveelheid vogels achteruit ging. In de jaren 90 werd de tapuit schaars in de duinen op het vaste land. In het binnenland komt de tapuit nog regelmatig voor op droge heidevelden en zandverstuivingen op deVeluwe, in Drenthe en Zuidoost-Friesland.(In de buurt van Appelscha).

Door het intensieve gebruik van de grond in Nederland voor onder andere bebouwing, landbouw, bosaanplant, etc. is de hoeveelheid oppervlakte die geschikt is als broedgebied voor de tapuit enorm afgenomen. Door de bemesting van het land zijn er steeds minder schrale open, zandige plekken die onmisbaar zijn voor de tapuit. Ook de afname van het aantal konijnen en dus oude konijnenholen waar de tapuit graag in broedt, vormen een probleem.  VOGELBESCHERMING Nederland probeert door het kunstmatig creëren van konijnenholen geschikte broedplaatsen te maken voor de tapuit.

SOVON schat dat de achteruitgang tussen 1990 en 2007 meer dan 5% per jaar bedraagt, er broeden in 2007 nog ongeveer 700 paar in Nederland. De vogel is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet.

Als doortrekker is de vogel veel minder zeldzaam. In april/mei en in september zijn overal in Nederland tapuiten op doortrek waar te nemen.

De foto is genomen in Onnen in Drenthe: